Akkermans         Juridisch             Advies
Akkermans Juridisch Advies
jwpm.akkermans@kpnmail.nl

Voor onder meer de navolgende zaken kunt u als particulier contact opnemen: 


• volledige (of gedeeltelijke, indien u ondersteuning wenst) juridische, fiscale en administratieve afwikkeling van een nalatenschap (boedel)


• vaststelling erfdelen en rente-overeenkomst  


• beschrijving van een nalatenschap (boedelbeschrijving) en verdeling 


• opstellen en indienen van de aangifte erfbelasting (successierecht)


• het ordenen en bijhouden van uw privé-administratie (ontzorgen), het maken van budgetplannen en budgetbeheer


• huurovereenkomsten (woning, kamer, garage, caravan en andere zaken)


• schenkingen (aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen (ANBI))


• aangifte schenkbelasting


• verkoop van het woonhuis door ouders aan kinderen


• belastingbesparing bij overlijden (estate planning / nalatenschapsplanning)


• Wlz (Wet langdurige zorg) - eigen bijdrage en schenking/overdracht van uw vermogen


• beoordelen en opstellen van statuten van een vereniging of een stichting


• second opinion met betrekking tot juridische contracten


• bemiddeling bij geschillen


• hulp bij correspondentie


• beoordelen testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract


• begeleiding bij de aankoop/financiering van een woonhuis, een appartement of een ander onroerend goed


• volledige begeleiding (ook van ouderen die naar een verpleeghuis verhuizen) bij de verkoop van een woonhuis, een appartement of een ander onroerend goed


• advisering met betrekking tot erfdienstbaarheden en zakelijke rechten zoals hypotheek en pand


• splitsen van onroerend goed in appartementsrechten


• advisering vereniging van eigenaars


• beoordeling echtscheidingsconvenanten en verdelingsovereenkomsten


• verdeling woonhuis, appartement of ander onroerend goed


• vaststellingsovereenkomsten


• geldlening/schuldbekentenis


• het (snel) starten/oprichten van een onderneming


• regelingen tussen mede-eigenaars van onroerend goed 


• beoordelen en opstellen van diverse andere (privaatrechtelijke) overeenkomsten 


• doorverwijzing naar de juiste professionele dienstverlener(s)